Wczytuję dane...
Regulamin

WAŻNE: KOD RABATOWY -10% : love lipmar -nie łączy się z innymi promocjami. 

DARMOWA WYSYŁKA NIE ŁĄCZY SIĘ  Z INNYMI PROMOCJAMI 

Regulamin zakupów.

1.  „Sklep” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.lipmar.pl

2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu „Regulaminu Zakupów”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat (KC art. 11-24). Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie LipMar® są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych . 

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14.

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 48 godzin roboczych od chwili zaksięgowania środków lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów. W szczególnych przypadkach LipMar® zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie 10 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

8. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.

9. Zamówienie towaru następuje po naciśnięciu ikony "ZAMÓW" i przejściu przez proces potwierdzania danych wysyłki oraz sposobu płatności.

10. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. LipMar ® zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

11. Czekamy do 5 dni od złożenia zamówienia na zaksięgowanie środków. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych: adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

12. Płatności za zamówione produkty można dokonać:
A) przelewem na konto La Danella Magdalena Danel  ul. Bukowa 4a, 44-280 Rydułtowy   Bank ING 13 1050 1344 1000 0097 6956 8750
B) za pośrednictwem serwisu rozliczeniowegoTpay, PayPal i PayU, zgodnie z postanowieniami Regulaminu PayU
c) za pobraniem podczas odbioru zamówienia.

13. Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem: serwisu rozliczeniowego PayU - jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, w przypadku płatności dokonanych przelewem na rachunek bankowy – data wpływu środków pieniężnych na konto 13 1050 1344 1000 0097 6956 8750, zaś w przypadku pobrania w data dostarczenia towaru.

14. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym realizacji złożonego Zamówienia.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

15. Zamówiony towar będzie dostarczany kurierem lub Pocztą Polską. Ceny w Sklepie Internetowym lipmar.pl wyrażone są w złotych polskich i są zwolnione z podatku VAT .

16. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

17. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej, bez zbędnej zwłoki zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep.

18. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
A) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
B) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

19. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

20. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

  • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)
  • datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

21. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

22. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

23. Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar na adres Sklep La Danella Magdalena Danel, ul. Chabrowa 1, 44-210 Rybnik.  Reklamowany Towar przesyłany do Sprzedawcy powinien być czysty i nie posiadać śladów użytkowania.

24. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.19. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

25. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia dostarczenia rzeczy.

26. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty oraz te które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych na adres sklepu La Danella Magdalena Danel , ul. Chabrowa 1, 44-210 Rybnik

27. Koszty transportu podane w Sklepie dotyczą przesyłek na terytorium Polski, koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie dla każdej przesyłki.

28. W przypadku wyboru sposobu płatności “przelew”, towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Jeśli wpłata dotrze na nasze konta do godziny 10 towar jest wysyłany tego samego dnia.

29. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

30.Towar zakupiony w naszym Sklepie można wymienić, koszt wymiany w obie strony pokrywa kupujący.

31. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez LipMar zwraca Sklep

32. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

33. Potwierdzeniem woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta na warunkach określonych w Ofercie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży, a Klient w takim przypadku zobowiązuje się na podstawie wezwania do zapłaty od Sprzedawcy do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych w takim przypadku Towarów, i co nie pozbawia Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w takim przypadku.

34. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, Sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

35. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

36. LipMar zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu Zakupów, o czym niezwłocznie powiadomi Klientów Sklepu., przy czym zmiana Regulaminu Zakupów nie może pozbawić Klientów Sklepu praw nabytych.

37. Prawa autorskie Niniejsza strona internetowa, a w tym jej struktura, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność LipMar  oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.). Wszelkie znaki towarowe, nazwa i logo zawarte na niniejszej witrynie są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.

LipMar jest własnością firmy:

La Danella
Magdalena Danel
ul.  Bukowa 4a
44-280 Rydułtowy
NIP 6422567784
REGON 523700037